Công ty thám tử Lương Gia tuân thủ theo các Quy Ước Đạo Đức sau:

 

1.    Làm việc hoàn toàn trong khuôn khổ quy định của Pháp Luật Việt Nam.

2.    Không được thực hiện sai lệnh các tài liệu hiện hành thực tế.

3.    Không được tham gia, thực hiện các hoạt động mang tính chất gian lận, thay đổi chứng cứ, tư vấn hoặc giúp người khác để làm bất cứ hành động như vậy.

4.    Không được cung cấp bằng chứng để chứng kiến tuyên truyền giả dối hoặc cung cấp một nguyên nhân cho một nhân chứng để vi phạm pháp luật.

5.    Không cung cấp bằng chứng mà đã biết nó là sai cũng như cung cấp các tài liệu chứng cứ khác để che dấu cho mục đích sai trái.

6.    Không được thực hiện các phương pháp thu thập chứng cứ gây vi phạm đến quyền hợp pháp của một người khác.

7.    Không được trình bày, đe dọa, tham gia tố tụng hình sự hoặc hợp tác với khách hàng nhằm đạt được lợi thế trong việc dân sự cho lợi ích cá nhân.

8.    Không được tự ý sử dụng hoặc tiết lộ, mua bán, chuyển nhượng thông tin cá nhân hoặc bằng chứng của khách hàng cho bên thứ 3.

9.    Không được lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng để dùng cho một mụch đích có chủ ý xấu.

10.   Không tự ý can thiệp sâu vào nội bộ cá nhân riêng tư của khách hàng hoặc bênh vực khách hàng cho hành vi sai trái để chuộc lợi.

11.   Không tham gia che giấu cho các hành vi xấu vi phạm pháp luật.

12.   Không tham gia vào các hoạt động gây bất lợi cho bất kỳ 1 cá nhân, tổ chức, nhà nước.

13.   Không tham gia với các thành phần xấu để tổ chức, tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối gây ảnh hưởng đến chính trị và xã hội.

14.   Không được có hành vi hoặc lời lẽ thiếu tôn trọng với khách hàng hoặc gây áp lực cho khách hàng.

15.   Không được có tư tưởng chia rẽ, biêu xấu, hoặc cạnh tranh thiếu lành mạnh với các công ty thám tử khác.

 

Lương Hiền Duy